Prijava za utrke

Organizator je poduzeo sve mjere vezano za sigurnost sudionika utrke. Svi sudionici prihvaćaju da trče na vlastitu odgovornost. Organizator ne preuzima bilo kakvu odgovornost uslijed štetnog događaja za život, zdravlje ili imovinu natjecatelja. Nastup na maratonu i polumaratonu dopušten je isključivo punoljetnim osobama.

Navedena pravila i propozicije iz raspisa vrijede za sve sudionike Zagrebačkog maratona i svih utrka u sklopu njega . Svi trkači koji se prijave obvezni su ih se pridržavati. Prijava za bilo koju utrku je i izjava da je sudionik pročitao ove upute i da ih se pridržava.

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Zagrebački atletski savez kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da su Vaši osobni podaci poslani s web stranice www.zagreb-marathon.com (u daljnjem tekstu web stranica) i da će biti obrađeni. Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete Vašu privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka ustupljenih Zagrebačkom atletskom savezu kao korisniku putem web stranice u svrhe koje su ovdje izričito navedene. Davanje podataka je dobrovoljno, te sukladno tome ovu Izjavu niste dužni prihvatiti, odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u Prijavu dostupnu na ovoj web stranici.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka unosom u Prijavu smatra se da ste suglasni s obradom istih. Ustupljeni osobni podaci će biti obrađeni u svrhu održavanja 27. Zagrebačkog maratona. Vaše obrađene podatke čuvati ćemo u razdoblju od 10 (deset) godina, nakon čega će se isti automatski brisati prema propisanim procedurama Politike GDPR-a. Obradi osobnih podataka u navedene svrhe možete se u svako doba usprotiviti i opozvati danu privolu.

Zagrebački atletski savez će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) uz primjenu odgovarajućih fizičkih i tehničko-sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Zagrebački atletski savez poštuje i štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka, te onemogućava pristup i priopćavanje Vaših osobnih podataka ijednoj trećoj strani, osim onim svojim zaposlenicima i tvrtkinim Izvršiteljima obrade kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti vezanim uz narav posla koji obavljaju. Vaši osobni podaci ne mogu se priopćavati trećim osobama bez Vaše prethodne izričite privole, osim i samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom.

Voditelj zbirke Vaših osobnih podataka registrirani je ured Zagrebačkog atletskog saveza na adresi Savska cesta 137, Zagreb. U svakom trenutku možete dobiti uvid u svoje osobne podatke koji se obrađuju, te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka.

Vašu privolu danu za obradu podataka možete u bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja, povući/opozvati, odnosno odustati od iste i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv privole možete podnijeti poštom na gore navedenu adresu tvrtke ili e-poštom na adresu [email protected]

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pažljivo pročitali i razumjeli sve informacije u istoj, te dopuštate da zagrebački atletski savez., kao Voditelj zbirke osobnih podataka i korisnik, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u svrhu održavanja 27. Zagrebačkog maratona Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina i da zakonski možete dati privolu za obradu osobnih podataka kako je to navedeno u ovoj Izjavi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The organizer has taken all measures relating to the safety of participants in the race. All participants accept that run at your own risk. The organizer does not assume any liability as a result of an accident for life, health or property of competitors. The performance in the marathon and half-marathon is allowed only to adults.

Those rules and propositions of the race apply to all runners of the Zagreb marathon race and all within it. All runners who register are required to observe them. Registration for any race is the statement that the participant read these instructions and accept them.